પગની અસ્થિભંગ - વ્યાયામ 1

પ્રારંભિક તબક્કો: ખુરશી પર બેસો અને અસરગ્રસ્ત પગ સાથે ઘૂંટણને આગળ લંબાવો. આ સ્થિતિમાંથી, તમે ફક્ત પ્લાન્ટફ્લેક્શનનો અભ્યાસ કરો છો - સુધી પગ, અને ડોર્સલ એક્સ્ટેંશન - પગની પાછળનો ભાગ ઉપાડવો. દર વખતે 3 પુનરાવર્તનો સાથે આ ચળવળને 15 વખત ધીમે ધીમે કરો. આગામી કસરત સાથે ચાલુ રાખો.