પગની અસ્થિભંગ - વ્યાયામ 4

પ્રજનન/નિરીક્ષણ. ખુરશી પર બેસો અને તમારા પગને હિપ પહોળા કરો. તમારી પીઠ સીધી રહે છે.

હવે બંને બાહ્ય કિનારીઓને ઉપાડો જેથી કરીને તમારા પગની અંદરનો ભાર આવે. ઘૂંટણ સાંધા એકબીજાનો સંપર્ક કરશે. આ સ્થિતિમાંથી, તમે પછી લોડને બાહ્ય કિનારીઓ પર લાગુ કરો છો.

પગની અંદરની બાજુ ઉપાડવામાં આવે છે અને ઘૂંટણ સાંધા અલગ ખસેડો. 15-20 પુનરાવર્તનો કરો. આગામી કસરત સાથે ચાલુ રાખો