ક્લિનિક્સ - 20 સૌથી સામાન્ય નિદાન

ફેડરલ સ્ટેટિસ્ટિકલ ઑફિસે હોસ્પિટલોમાં સારવાર લેતા દર્દીઓના 20 સૌથી વધુ વારંવારના મુખ્ય નિદાન પ્રકાશિત કર્યા છે. તેનો આધાર 2017નો ડેટા છે.

તદનુસાર, 20 સૌથી સામાન્ય નિદાન છે: