માંદગીની રજા | વ્હિપ્લેશ - મહત્વપૂર્ણ માહિતી અને કસરતો

માંદા રજાની અવધિ

એક પછી બીમાર રજા સમયગાળો વ્હિપ્લેશ ઇજા ઇજાગ્રસ્ત બંધારણો અને સમય પર આધાર રાખે છે જ્યાં સુધી તેઓ ફરીથી લોડ ન થઈ શકે. આમ, માંદા રજાની અવધિ બેથી ઘણા અઠવાડિયા સુધી રહી શકે છે. જો માંદગી રજા ખૂબ ટૂંકી હોય, તો તે ડ doctorક્ટર દ્વારા લંબાવી શકાય છે.