પોલિઆંગાઇટિસ સાથે ઇઓસિનોફિલિક ગ્રાન્યુલોમેટોસિસ: કારણો

પેથોજેનેસિસ (રોગ વિકાસ)

ની ઇટીઓલોજી (કારણો) પોલિઆંગાઇટિસ સાથે ઇઓસિનોફિલિક ગ્રાન્યુલોમેટોસિસ (EGPA), અગાઉ ચુર્ગ-સ્ટ્રોસ સિન્ડ્રોમ (CSS), અજ્ઞાત છે. આનુવંશિક પરિબળો, પૂરક પ્રણાલી, બી- અને ટી-સેલ પ્રતિભાવ, સાયટોકાઇન્સની સંડોવણી અને એન્ડોથેલિયલ ફેરફારો પેથોજેનેસિસના સંદર્ભમાં મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. ચેપી ટ્રિગર્સની પણ ટ્રિગર્સ તરીકે ચર્ચા કરવામાં આવે છે. ન્યુટ્રોફિલ્સ, બી કોષો અને ANCA (એન્ટીન્યુટ્રોફિલ સાયટોપ્લાઝમિક એન્ટિબોડીઝ) એએનસીએ સાથે સંકળાયેલ પેથોજેનેસિસના મોખરે છે વાસ્ક્યુલિટાઇડ્સ.

ઇટીઓલોજી (કારણો)

રોગ સંબંધિત કારણો

દવાઓ

  • મોન્ટેલુકાસ્ટની ચર્ચા એક ટ્રિગર એજન્ટ તરીકે થાય છે