એસોફેજીઅલ કેન્સર: પરીક્ષણ અને નિદાન

1 લી ઓર્ડર પ્રયોગશાળા પરિમાણો-ફરજિયાત પ્રયોગશાળા પરીક્ષણો.

  • નાના રક્ત ગણતરી
  • વિભેદક રક્ત ગણતરી
  • બળતરા પરિમાણો - સીઆરપી (સી-રિએક્ટિવ પ્રોટીન) અથવા ઇએસઆર (એરિથ્રોસાઇટ સેડિમેન્ટેશન રેટ).
  • યકૃત પરિમાણો - Alanine એમિનોટ્રાન્સફેરેઝ (ALT, GPT), એસ્પાર્ટટે એમિનોટ્રાન્સફેરેઝ (AST, GOT), ગ્લુટામેટ ડિહાઇડ્રોજેનેઝ (જીએલડીએચ) અને ગામા-ગ્લુટામાઇલ ટ્રાન્સફરેઝ (ગામા-જીટી, જીજીટી).
  • આલ્કલાઇન ફોસ્ફેટઝ

લેબોરેટરી પરિમાણો 2જી ક્રમ (ફોલો-અપ માટે).