બાજુના ગળાના દુખાવા સામે કસરતો 3

"આગળ ગરદન સ્નાયુઓ" તમારા મૂકો વડા ગરદનમાં ખેંચાયેલા બાજુના ઝોકથી (કસરત 1 જુઓ). દરેક બાજુ લગભગ 10 સેકન્ડ માટે સ્ટ્રેચ પકડી રાખો. "ગરદનના દુખાવા સામે કસરતો" લેખ પર જાઓ