ગરદન અને ખભાના તણાવ સામે કસરતો 5

"આર્મ લોલક" તમારા ઉપલા ભાગ / ડાબા ખભાને સહેજ આગળ ઝુકાવો. તમારા હાથમાં થોડું વજન છે. ગુરુત્વાકર્ષણને અસર થવા દો અને ખેંચાયેલા હાથના લોલકને લગભગ 15 સેકંડ માટે થવા દો. પછી હાથ બદલો. આગામી કસરત ચાલુ રાખો