ગરદનના તાણ સામે કસરતો 4

"સ્ટ્રેચિંગ બાજુની ગરદન સ્નાયુઓ” તમે બેસતી વખતે સીધી અને સીધી મુદ્રા ધારણ કરો છો. ખભા બ્લેડ ઊંડે પાછા દોરવામાં આવે છે, ધ સ્ટર્નમ ઉપર તરફ નિર્દેશિત કરવામાં આવે છે. એક હાથ વડે સીટની નીચે પહોંચો અને સામેના કાનને ખભાની એ જ બાજુએ મૂકો.

લગભગ 10 સેકન્ડ માટે તણાવ પકડી રાખો. સ્ટ્રેચિંગ પાછળના/બાજુના ગરદન બાજુના ખેંચાણમાંથી સ્નાયુઓ ગરદન સ્નાયુઓ, હવે તમારો નિર્દેશ કરો વડા તાણ હેઠળના લોલકની જેમ ત્રાંસા નીચે તરફ. 10 સેકન્ડ માટે આ સ્થિતિને પકડી રાખો.

સ્ટ્રેચિંગ આગળના ગરદન સ્નાયુઓ પાછળના / બાજુના ખેંચાણમાંથી ગરદન સ્નાયુઓ, મૂકો તમારું વડા તણાવ હેઠળ ત્રાંસા ત્રાંસા ગરદન પાછળ. 10 સેકન્ડ માટે આ સ્થિતિને પકડી રાખો. આગામી કસરત સાથે ચાલુ રાખો