ગરદનના તાણ સામે કસરતો 6

“લેટિસીમસ પુલ - પ્રારંભિક સ્થિતિ” તમે બેઠા હો ત્યારે સીધા અને સીધા મુદ્રામાં માનો છો. ખભા બ્લેડ deeplyંડે પાછળ ખેંચાય છે જ્યારે તેમના હાથ ઉપરની તરફ ખેંચાયેલા હોય છે સ્ટર્નમ ઉપર તરફ ઇશારો કરી રહ્યો છે. "લેટિસીમસ પુલ - એન્ડ પોઝિશન" પ્રારંભિક સ્થિતિથી, બંને કોણી ઉપરના શરીર તરફ ખેંચાય છે.

ખભા બ્લેડ પાછળ અને સ્થિર રહે છે સ્ટર્નમ ઉપર તરફ નિર્દેશિત છે. 15 WHL બનાવો. આ 3 દરેક સુયોજિત કરે છે. લેખ પર પાછા