ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન કસરતો | છાતીમાં દુખાવો માટે કસરતો

ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન કસરતો

વ્યાયામ: સીધા અને સીધા Standભા રહો.હથિયારો બાજુઓથી થોડો કોણ પર ઉભા કરવામાં આવે છે જેથી હાથની હથેળીઓ ખભાની heightંચાઇ પર હોય. હવે તમારા હાથને પાછળની તરફ ખસેડો જ્યાં સુધી તમને માં ખેંચાણ ન લાગે છાતી સ્નાયુ. આ સ્થિતિને 20 સેકંડ સુધી રાખો.

5 પુનરાવર્તનો. વ્યાયામ: દિવાલની બાજુમાં બાજુમાં Standભા રહો અને તમારી જગ્યા મૂકો આગળ, જે દિવાલની નજીક છે, તેની સામે કોણ છે. કોણી ખભા સ્તરે છે.

જ્યાં સુધી તમને તમારા બાજુના ભાગમાં ખેંચાણ ન લાગે ત્યાં સુધી હવે તમારા ઉપલા ભાગને દિવાલથી દૂર કરો છાતી. આને 20 સેકંડ સુધી પકડો અને પછી બાજુઓ બદલો. વ્યાયામ: સીધા અને સીધા Standભા રહો અને તમારી પીઠ પાછળ તમારા હાથને પાર કરો.

પછી શક્ય હોય ત્યાં સુધી તમારી પીઠ પાછળ તમારા હાથ ઉભા કરો અને તાણને 20 સેકંડ સુધી રાખો. કસરત 5 વખત કરો. વ્યાયામ: તમારી પીઠ પર આડો.

શસ્ત્ર શરીરની બાજુઓ સુધી ખેંચાય છે. હવે પહેલા ડાબી તરફ દોરી દો પગ જમણી એક ઉપર. ખાતરી કરો કે આખી કવાયત દરમિયાન તમારા ખભા અને હાથ ફ્લોરના સંપર્કમાં રહે છે.

20 સેકંડ સુધી ખેંચીને પકડો અને પછી બાજુઓ બદલો.

 1. વ્યાયામ: સીધા અને સીધા Standભા રહો. હાથને થોડો કોણથી બાજુઓ સુધી ઉભા કરવામાં આવે છે જેથી હાથની હથેળીઓ લગભગ ખભાની heightંચાઇ પર હોય.

  હવે તમારા હાથને પાછળની તરફ ખસેડો જ્યાં સુધી તમને માં ખેંચાણ ન લાગે છાતી સ્નાયુ. આ સ્થિતિને 20 સેકંડ સુધી રાખો. 5 પુનરાવર્તનો.

 2. વ્યાયામ: દિવાલની બાજુમાં બાજુમાં Standભા રહો અને તમારી જગ્યા મૂકો આગળ, જે દિવાલની નજીક છે, તેના ખૂણા પર.

  કોણી ખભા સ્તરે છે. જ્યાં સુધી તમને તમારી બાજુની છાતીમાં ખેંચાણ ન લાગે ત્યાં સુધી તમારા ઉપલા ભાગને દિવાલથી દૂર કરો. આને 20 સેકંડ સુધી પકડો અને પછી બાજુઓ બદલો.

 3. વ્યાયામ: સીધા અને સીધા Standભા રહો અને તમારી પીઠ પાછળ તમારા હાથને પાર કરો.

  પછી શક્ય હોય ત્યાં સુધી તમારી પીઠ પાછળ તમારા હાથ ઉભા કરો અને તાણને 20 સેકંડ સુધી રાખો. કસરત 5 વખત કરો.

 4. વ્યાયામ: તમારી પીઠ પર આડો. શસ્ત્ર શરીરની બાજુઓ સુધી ખેંચાય છે.

  હવે પહેલા ડાબી તરફ દોરી દો પગ જમણી એક ઉપર. ખાતરી કરો કે આખી કવાયત દરમિયાન તમારા ખભા અને હાથ ફ્લોરના સંપર્કમાં રહે છે. 20 સેકંડ સુધી ખેંચીને પકડો અને પછી બાજુઓ બદલો.