એન્જીયોટેન્સિન 2 ક્રિયા

કહેવાતી રેનિન-એન્જીયોટેન્સિન-એલ્ડોસ્ટેરોન સિસ્ટમ (આરએએએસ) ના ભાગ રૂપે, એન્જીયોટેન્સિન 2 જીવતંત્રની અંદર ઘણી પ્રક્રિયાઓની જાળવણી પર નોંધપાત્ર પ્રભાવ પાડે છે. એન્જીયોટેન્સિન 2 શરીર દ્વારા ઉત્પન્ન થયેલ હોર્મોન છે અને પેપ્ટાઇડ હોર્મોન્સ (પ્રોટીહોર્મોન્સ) ના જૂથ સાથે સંબંધિત છે. બધા પેપ્ટાઇડ હોર્મોન્સ સમાન છે કે તે નાના વ્યક્તિગતથી બનેલા છે ... એન્જીયોટેન્સિન 2 ક્રિયા