કેલ્સીટ્રિઓલ

કેલ્સીટ્રિઓલની રચના: સ્ટીરોઈડ જેવા હોર્મોન કેલ્સીટ્રિઓલ 7-ડીહાઈડ્રોકોલેસ્ટ્રોલના પુરોગામીમાંથી રચાય છે, જે બદલામાં કોલેસ્ટ્રોલમાંથી રચાય છે. હોર્મોન તેના સંશ્લેષણ દરમિયાન ઘણા તબક્કાઓમાંથી પસાર થાય છે: પ્રથમ યુવી પ્રકાશના પ્રભાવ હેઠળ ત્વચા, પછી યકૃત અને છેલ્લે કિડની. કેલ્સિઓલ (કોલેકેલસિફેરોલ) ત્વચામાં રચાય છે,… કેલ્સીટ્રિઓલ