ચિયાસ્મા સિન્ડ્રોમ

પરિચય /શરીરરચના ચિઝ્મા ઓપ્ટિક ચેતાનું જોડાણ છે. અહીં, બંને આંખોના અનુનાસિક રેટિનાના અડધા ભાગના તંતુઓ વિરુદ્ધ બાજુ તરફ જાય છે. ઓપ્ટિક ટ્રેક્ટ ચિઝમને અનુસરે છે. ઓપ્ટિક ચિઝમને ઇજાઓ ચાયઝમ સિન્ડ્રોમ તરફ દોરી જાય છે. વ્યાખ્યા Chiasma સિન્ડ્રોમ એ એક ઘટનાને આપવામાં આવેલું નામ છે ... ચિયાસ્મા સિન્ડ્રોમ