માટે દ્રશ્ય સહાયની શક્તિનો અંદાજ ડાયોપ્ટર્સ - મૂલ્યો

દ્રશ્ય સહાયની તાકાતનો અંદાજ જો કોઈ વય દૂરદૃષ્ટિ હોય, તો પછી અંગૂઠાનો નિયમ છે, જે અચોક્કસ અંદાજમાં મદદ કરે છે: મીટરમાં અંતરનું પારસ્પરિક મૂલ્ય, જેમાં કોઈ તેનું અખબાર ખુશીથી વાંચવા માંગે છે માં અંતરનું પારસ્પરિક મૂલ્ય માઇનસ બને છે ... માટે દ્રશ્ય સહાયની શક્તિનો અંદાજ ડાયોપ્ટર્સ - મૂલ્યો

ડાયોપ્ટર્સ - મૂલ્યો

વ્યાખ્યા આંખની પ્રત્યાવર્તન શક્તિ મૂલ્ય ડાયોપ્ટરમાં માપવામાં આવે છે, જેને સંક્ષિપ્તમાં ડીપીટી કહેવામાં આવે છે. રીફ્રેક્ટિવ પાવરનું મૂલ્ય સૂચવે છે કે લેન્સની પાછળ પ્રકાશ કેટલો બંડલ છે અને આમ આંખમાંની છબી ફોકસમાં લાવવામાં આવે છે. આના પરથી તે અનુસરે છે કે ડાયોપ્ટર એ પારસ્પરિક છે ... ડાયોપ્ટર્સ - મૂલ્યો

ડાયોપ્ટ્રેસ અને દૂરદૃષ્ટિ

નજીકની વસ્તુઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં સક્ષમ ન રહેવાની દ્રષ્ટિની ખામી હોય અને તેને સ્પષ્ટ રીતે ઓળખી શકાય તેવી દ્રષ્ટિની ખામી હોય તો આંખ દૂરંદેશી છે. દૂરદર્શીતા એ એક દ્રશ્ય ખામી છે જે ઘણી વખત એ હકીકતને કારણે થાય છે કે આંખની કીકી ખૂબ ટૂંકી હોય છે, જેથી તીક્ષ્ણ છબી માત્ર રેટિના પાછળ રચાય છે. … ડાયોપ્ટ્રેસ અને દૂરદૃષ્ટિ