ચિંતા વિકારો X

નીચેનામાં તમને અસ્વસ્થતા વિકૃતિઓની સૂચિ મળશે જે અમારા દ્વારા નિયમિતપણે વિસ્તૃત કરવામાં આવે છે. વ્યવહારીક દરેક અક્ષર અમુક અસ્વસ્થતા ડિસઓર્ડરનો પ્રથમ અક્ષર છે. ત્યાં સેંકડો અસ્વસ્થતા વિકૃતિઓ છે જે દરમિયાન અલગ કરી શકાય છે. X અક્ષરથી શરૂ થતી તમામ વિકૃતિઓની યાદી જોઈ શકાય છે ... ચિંતા વિકારો X

ચિંતા વિકાર I

નીચેનામાં તમને અસ્વસ્થતા વિકૃતિઓની સૂચિ મળશે જે અમારા દ્વારા નિયમિતપણે વિસ્તૃત કરવામાં આવે છે. વ્યવહારીક દરેક અક્ષર અમુક અસ્વસ્થતા ડિસઓર્ડરનો પ્રથમ અક્ષર છે. ત્યાં સેંકડો અસ્વસ્થતા વિકૃતિઓ છે જે દરમિયાન અલગ કરી શકાય છે. અક્ષરથી શરૂ થતી તમામ વિકૃતિઓની યાદી હું જોઈ શકું છું ... ચિંતા વિકાર I

ચિંતા વિકારો એન

નીચેનામાં તમને અસ્વસ્થતા વિકૃતિઓની સૂચિ મળશે જે અમારા દ્વારા નિયમિતપણે વિસ્તૃત કરવામાં આવે છે. વ્યવહારીક દરેક અક્ષર અમુક અસ્વસ્થતા ડિસઓર્ડરનો પ્રથમ અક્ષર છે. ત્યાં સેંકડો અસ્વસ્થતા વિકૃતિઓ છે જે દરમિયાન અલગ કરી શકાય છે. N અક્ષરથી શરૂ થતી તમામ વિકૃતિઓની યાદી જોઈ શકાય છે ... ચિંતા વિકારો એન

ચિંતા વિકારો વી

નીચેનામાં તમને અસ્વસ્થતા વિકૃતિઓની સૂચિ મળશે જે અમારા દ્વારા નિયમિતપણે વિસ્તૃત કરવામાં આવે છે. વ્યવહારીક દરેક અક્ષર અમુક અસ્વસ્થતા ડિસઓર્ડરનો પ્રથમ અક્ષર છે. ત્યાં સેંકડો અસ્વસ્થતા વિકૃતિઓ છે જે દરમિયાન અલગ કરી શકાય છે. V અક્ષરથી શરૂ થતી તમામ વિકૃતિઓની યાદી જોઈ શકાય છે ... ચિંતા વિકારો વી

ચિંતા વિકારો એફ

નીચેનામાં તમને અસ્વસ્થતા વિકૃતિઓની સૂચિ મળશે જે અમારા દ્વારા નિયમિતપણે વિસ્તૃત કરવામાં આવે છે. વ્યવહારીક દરેક અક્ષર અમુક અસ્વસ્થતા ડિસઓર્ડરનો પ્રથમ અક્ષર છે. ત્યાં સેંકડો અસ્વસ્થતા વિકૃતિઓ છે જે દરમિયાન અલગ કરી શકાય છે. F અક્ષરથી શરૂ થતી તમામ વિકૃતિઓની યાદી જોઈ શકાય છે ... ચિંતા વિકારો એફ

ચિંતા વિકાર આર

નીચેનામાં તમને અસ્વસ્થતા વિકૃતિઓની સૂચિ મળશે જે અમારા દ્વારા નિયમિતપણે વિસ્તૃત કરવામાં આવે છે. વ્યવહારીક દરેક અક્ષર અમુક અસ્વસ્થતા ડિસઓર્ડરનો પ્રથમ અક્ષર છે. ત્યાં સેંકડો અસ્વસ્થતા વિકૃતિઓ છે જે દરમિયાન અલગ કરી શકાય છે. આર અક્ષરથી શરૂ થતી તમામ વિકૃતિઓની યાદી જોઈ શકાય છે ... ચિંતા વિકાર આર

ચિંતા વિકાર ટી

નીચેનામાં તમને અસ્વસ્થતા વિકૃતિઓની સૂચિ મળશે જે અમારા દ્વારા નિયમિતપણે વિસ્તૃત કરવામાં આવે છે. વ્યવહારીક દરેક અક્ષર અમુક અસ્વસ્થતા ડિસઓર્ડરનો પ્રથમ અક્ષર છે. ત્યાં સેંકડો અસ્વસ્થતા વિકૃતિઓ છે જે દરમિયાન અલગ કરી શકાય છે. T અક્ષરથી શરૂ થતી તમામ વિકૃતિઓની યાદી જોઈ શકાય છે ... ચિંતા વિકાર ટી

ચિંતા વિકારો કે

નીચેનામાં તમને અસ્વસ્થતા વિકૃતિઓની સૂચિ મળશે જે અમારા દ્વારા નિયમિતપણે વિસ્તૃત કરવામાં આવે છે. વ્યવહારીક દરેક અક્ષર અમુક અસ્વસ્થતા ડિસઓર્ડરનો પ્રથમ અક્ષર છે. ત્યાં સેંકડો અસ્વસ્થતા વિકૃતિઓ છે જે દરમિયાન અલગ કરી શકાય છે. K અક્ષરથી શરૂ થતી તમામ વિકૃતિઓની યાદી જોઈ શકાય છે ... ચિંતા વિકારો કે

ચિંતા વિકારો એસ

નીચેનામાં તમને અસ્વસ્થતા વિકૃતિઓની સૂચિ મળશે જે અમારા દ્વારા નિયમિતપણે વિસ્તૃત કરવામાં આવે છે. વ્યવહારીક દરેક અક્ષર અમુક અસ્વસ્થતા ડિસઓર્ડરનો પ્રથમ અક્ષર છે. ત્યાં સેંકડો અસ્વસ્થતા વિકૃતિઓ છે જે દરમિયાન અલગ કરી શકાય છે. S અક્ષરથી શરૂ થતી તમામ વિકૃતિઓની યાદી જોઈ શકાય છે ... ચિંતા વિકારો એસ

ચિંતા વિકારો ઝેડ

નીચેનામાં તમને અસ્વસ્થતા વિકૃતિઓની સૂચિ મળશે જે અમારા દ્વારા નિયમિતપણે વિસ્તૃત કરવામાં આવે છે. વ્યવહારીક દરેક અક્ષર અમુક અસ્વસ્થતા ડિસઓર્ડરનો પ્રથમ અક્ષર છે. ત્યાં સેંકડો અસ્વસ્થતા વિકૃતિઓ છે જે દરમિયાન અલગ કરી શકાય છે. Z અક્ષરથી શરૂ થતી તમામ વિકૃતિઓની યાદી જોઈ શકાય છે ... ચિંતા વિકારો ઝેડ

ચિંતા વિકારો એમ

નીચેનામાં તમને અસ્વસ્થતા વિકૃતિઓની સૂચિ મળશે જે અમારા દ્વારા નિયમિતપણે વિસ્તૃત કરવામાં આવે છે. વ્યવહારીક દરેક અક્ષર અમુક અસ્વસ્થતા ડિસઓર્ડરનો પ્રથમ અક્ષર છે. ત્યાં સેંકડો અસ્વસ્થતા વિકૃતિઓ છે જે દરમિયાન અલગ કરી શકાય છે. M અક્ષરથી શરૂ થતી તમામ વિકૃતિઓની યાદી જોઈ શકાય છે ... ચિંતા વિકારો એમ

ચિંતા વિકાર એ

નીચેનામાં તમને અસ્વસ્થતા વિકૃતિઓની સૂચિ મળશે જે અમારા દ્વારા નિયમિતપણે વિસ્તૃત કરવામાં આવે છે. વ્યવહારીક દરેક અક્ષર અમુક અસ્વસ્થતા ડિસઓર્ડરનો પ્રથમ અક્ષર છે. ત્યાં સેંકડો અસ્વસ્થતા વિકૃતિઓ છે જે દરમિયાન અલગ કરી શકાય છે. A અક્ષરથી શરૂ થતી તમામ વિકૃતિઓની યાદી જોઈ શકાય છે ... ચિંતા વિકાર એ