બિલોપanનક્રિએટિક ડાયવર્ઝન

વ્યાપક અર્થમાં સમાનાર્થી ગેસ્ટ્રિક રિડક્શન, ગેસ્ટ્રોપ્લાસ્ટી, ટ્યુબ્યુલર પેટ, રouક્સ એન વાય બાયપાસ, સ્કોપિનરો અનુસાર નાના આંતરડાના બાયપાસ, બિલીઓપેન્ક્રેટિક ડાયવર્ઝન, ડ્યુઓડીનલ સ્વિચ સાથે બિલિઓપેન્ક્રેટિક ડાયવર્ઝન, ગેસ્ટ્રિક બલૂન, ગેસ્ટ્રિક પેસમેકર સિદ્ધાંત બિલીયોપેનક એન્યુરેક્ટીસ ડાયવર્સિક્સ ડાઇવર્ઝન . તે 1976 માં ઇટાલિયન નિકોલા સ્કોપીનારો દ્વારા વિકસાવવામાં આવી હતી. આ પદ્ધતિ છે… બિલોપanનક્રિએટિક ડાયવર્ઝન