હાર્ટબર્ન (પિરોસિસ): પરીક્ષણ અને નિદાન

2 જી ક્રમમાં પ્રયોગશાળા પરિમાણો - ઇતિહાસના પરિણામો પર આધાર રાખીને, શારીરિક પરીક્ષા, વગેરે - વિભેદક ડાયગ્નોસ્ટિક સ્પષ્ટતા માટે