કાલ્પનિક હર્નીયા (સ્કાર હર્નીયા): અથવા બીજું કંઈક? વિભેદક નિદાન

મસ્ક્યુલોસ્કેલેટલ સિસ્ટમ અને સંયોજક પેશી (M00-M99)

  • રેક્ટસ ડાયસ્ટેસીસ - સીધા અલગ પેટના સ્નાયુઓ (મીમી. રેટી એબોડોમિનીસ) લાઇનિયા અલ્બાના ક્ષેત્રમાં (vertભી સીવેન સંયોજક પેશી પેટની મધ્યમાં; પ્રોસેસસ ઝિફાઇડિયસ (નીચલા ભાગ) થી વિસ્તરે છે સ્ટર્નમ) સિમ્ફિસિસ પ્યુબિકા (પ્યુબિક સિમ્ફિસિસ) ને); ડીડી ડાઘ હર્નીઆ મેડિઅન લેપ્રોટોમી પછી (ચીરો પેટની મધ્યમાં રેખાંશ બનાવતા).