કાલ્પનિક હર્નીઆ (સ્કાર હર્નીયા): પરીક્ષણ અને નિદાન

ચીરો હર્નીઆ (ડાઘ હર્નીઆ) નું નિદાન ઇતિહાસના આધારે બનાવવામાં આવે છે અને શારીરિક પરીક્ષા.

2 જી ક્રમમાં પ્રયોગશાળા પરિમાણો - ઇતિહાસના પરિણામો પર આધાર રાખીને, શારીરિક પરીક્ષા, વગેરે - વિભેદક ડાયગ્નોસ્ટિક સ્પષ્ટતા માટે

  • નાના રક્ત ગણતરી
  • વિભેદક રક્ત ગણતરી
  • બળતરા પરિમાણો - સીઆરપી (સી-રિએક્ટિવ પ્રોટીન) અથવા ઇએસઆર (એરિથ્રોસાઇટ સેડિમેન્ટેશન રેટ).