ગુલાબ રુટ (રોડોડિલા રોસા): સેવન

યુરોપિયન યુનિયનમાં, રોડિઓલા ગુલાબનો ઉપયોગ મોટાભાગે આહારમાં મૂળના અર્ક તરીકે થાય છે પૂરક.