રોઝ રુટ (રોડીયોલા રોસા): પારસ્પરિક અસરો

ઇન વિટ્રો અભ્યાસ દર્શાવે છે કે ઘટક ગુલાબ રુટ એક્સ્ટ્રેક્ટની વિવિધ એન્ઝાઇમ પ્રવૃત્તિઓ પર અવરોધક અસરો હોય છે (દા.ત., સીવાયપી 3 એ 4, સીવાયપી 19). સીવાયપી 3 એ 4 નો ઉપયોગ મેટાબોલાઇઝ (મેટાબોલાઇઝ) કરવા માટે થાય છે દવાઓ અને સીવાયપી 19 એસ્ટ્રોજન સંશ્લેષણને ઉત્પ્રેરક કરે છે. ક્રિયાપ્રતિક્રિયાઓ સાથે દવાઓ અને ખોરાક શક્ય છે, પરંતુ આજ સુધી પ્રાણી કે માનવ અધ્યયનમાં જોવા મળ્યા નથી. તેથી, ડેટાના અભાવને કારણે, ના ક્રિયાપ્રતિક્રિયાઓ જાણીતા છે.