શોલ્ડર ઇમ્પીંજમેન્ટ એક્સરસાઇઝ 2

"સાઇડ લિફ્ટ - શરૂઆતની સ્થિતિ" હિપ પહોળી અને સહેજ વળેલી સ્થિતિમાં, તમારા પેટને તાણ કરો અને તમારા વાળને વાળો આગળ તમારા શરીરની નજીક 90°. બંને હાથમાં તમે વજન પકડો છો, જેને તમે સળંગ 15 વખત (1-5 કિગ્રા) સુધી બાજુમાં ઉઠાવી શકો છો. “શરૂઆતની સ્થિતિમાંથી, બંને હાથના હાથને ખભાની ઊંચાઈ સુધી 90° પર વળેલી કોણી સાથે ઉઠાવો.

ખાતરી કરો કે ખભા કાન સુધી ખેંચાય નહીં. કાંડા અને ખભા એક રેખા બનાવે છે. પછી બંને વજનને પ્રારંભિક સ્થિતિમાં પાછા આવો અને 15 પાસ સાથે આખી પ્રક્રિયાને 3 વખત પુનરાવર્તિત કરો. આગામી કસરત સાથે ચાલુ રાખો