શોલ્ડર ઇમ્પીંજમેન્ટ એક્સરસાઇઝ 3

“હિપ-વાઇડ અને સહેજ વળાંકવાળી સ્થિતિમાં, તમારા કપાળ તમારા શરીરની નજીક 90 nd વળાંક કરો અને તમારા પેટને તંગ કરો. બંને હાથમાં તમે વજન રાખો છો, જે તમે સળંગ બાજુની બાજુમાં એક તરફ 15 ગણા ફેરવી શકો છો (1-3 કિગ્રા). “પ્રારંભિક સ્થિતિથી, તમારી કોણીને 90 nd વળાંક કરો અને બંને બાજુ આગળ અને બાજુની સમાંતર બાજુ તરફ ખસેડો.

ખાતરી કરો કે ખભા કાન સુધી ખેંચાય નહીં અને ઉપલા હાથ હંમેશા ઉપલા શરીરનો સંપર્ક રાખે અને ફેલાય નહીં. આ કાંડા સ્થિર રહે છે અને વાળવું નથી. પછી બંને વજનને પ્રારંભિક સ્થિતિ પર પાછા ફરો અને 15 પાસ સાથે 3 વખત આખી પ્રક્રિયાને પુનરાવર્તિત કરો. આગામી કસરત સાથે ચાલુ રાખો