સીલમરીન (દૂધ થીસ્ટલ ફળ અર્ક): ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ

પરંપરાગત રીતે અને આજ સુધી, દૂધ થીસ્ટલ aષધીય વનસ્પતિ તરીકે ઉપયોગ થાય છે અને તે ખોરાક તરીકે યોગ્ય નથી. ચા તરીકે, સૂકી અર્ક અથવા પાવડર, તેનો ઉપયોગ રોગો માટે થાય છે યકૃત, પિત્તાશય અને બરોળ. યુરોપમાં, સિલિમરિન એ inalષધીય ઉત્પાદનો અને આહાર બંનેમાં ઉપલબ્ધ છે પૂરક ચાના રૂપમાં, શીંગો અને ગોળીઓ.