ખભા કોમ્પ્રેશર્સને મજબૂત બનાવવું

"લેટ ટ્રેનખુરશી પર સીધા બેસો અને બંને હાથમાં લાકડી પકડો. તમારી પાછળ લાકડી ખેંચો વડા તમારા ખભા તરફ. ખભાના બ્લેડ સંકોચાઈ જશે.

પછીથી તમે તેની પાછળ દંડો દોરી જાઓ છો વડા ફરીથી બેકઅપ લો. કુલ 2 વખત 15 વખત પુનરાવર્તન કરો. આગામી કસરત સાથે ચાલુ રાખો