વિન્ટર ચેરી (વિથનીયા સોમ્નીફેરા): ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ

પરંપરાગત રીતે અને આજ સુધી, સ્લીપ બેરીનો ઉપયોગ ઔષધીય વનસ્પતિ તરીકે થાય છે અને તેનો ખોરાક તરીકે કોઈ ઉપયોગ નથી.

યુરોપમાં, સ્લીપિંગ બેરીનું મૂળ આહારમાં ઉપલબ્ધ છે પૂરક ચાના રૂપમાં, શીંગો અને ગોળીઓ.