શારીરિક સપોર્ટ

"શારીરિક આધાર" આશરે સ્ટેન્ડ. દિવાલની સામે 0.5 મી. હવે તમારી જાતને દિવાલ સામે ટેકો આપો જાણે તમે પુશ-અપ કરી રહ્યાં હોવ.

ખભાના બ્લેડ સંકુચિત થાય છે અને સ્નાયુઓ તંગ થાય છે. હાથ પર છે વડા ઊંચાઈ અને કોણી બહારની તરફ નિર્દેશ કરે છે. 10 સેકન્ડ માટે આ સ્થિતિને પકડી રાખો.

તમે નાની રોકિંગ હિલચાલ પણ કરી શકો છો જે વધારાની ઉત્તેજના આપે છે. 3 પુનરાવર્તનો કરો. લેખ પર પાછા જાઓ